Wednesday, January 07, 2015

Z Rizdvom

Z Rizdvom! We are celebrating Ukrainian/Greek-Orthodox Christmas today. Schaslyvogo Rizdva ta smachnoi kuti!

No comments:

Post a Comment